pensjon-i-arbeidsforhold-afp-og-tjeneste-pensjon

Pensjon i arbeidsforhold – AFP og tjenestepensjon

 

Oversikt over AFP

 
AFP er en avtale om tidligpensjon som er inngått mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Det er ulike ordninger i offentlig og privat sektor. Se også filmen om AFP ”Avtalefestet pensjon AFP”.

 
  Offentlig Privat
Samtidig uttak av folketrygd Kan ikke ha samtidig uttak Krav om å ta ut folketrygd samtidig
Samtidig uttak av tjenestepensjon Kan ikke ha samtidig uttak Kan ha samtidig uttak
Pensjonsytelse Beregnes etter reglene i gammel alderspensjon i folketrygden, det vil si at pensjonen består av grunnpensjon, tilleggspensjon og/eller et særtillegg. Ved beregningen medregnes pensjonsopptjening til og med det 66. året. I tillegg utbetales det et skattepliktig AFP-tillegg på 20.400 kroner per år. Øvre tak på pensjonsnivået på 70 prosent av tidligere inntekt.

Fra 65 år kan AFP beregnes som en tjenestepensjon dersom dette gir høyere pensjon, dvs. at den utgjør 66% av sluttlønn ved full opptjeningstid.
Inntekt opp til 7,1 G mellom 13 og 61 år gir rett til pensjon, og tilsvarer 0,314 prosent av hvert års inntekt opp til 7,1 G frem til 62 år. Pensjonen levealdersjusteres.
Krav for rett til AFP Må stå i arbeid med en inntekt på minst 1 G ved pensjonsuttak, og ha hatt en viss inntekt minst 10 år etter fylte 50 år og etter 1966. Må være i arbeid i en AFP-tilknyttet bedrift ved uttak.

Må ha jobbet minst 7 av de 9 siste årene før 62 år i en AFP-tilknyttet bedrift.

Kan ikke motta uføretrygd samtidig
Fleksibelt uttak Ja, dersom den kombineres med arbeid Nei, må ta ut full pensjon
Fortsatt arbeid uten avkortning av pensjon Nei, pensjon avkortes mot arbeidsinntekt Ja
Regulering av pensjon Reguleres med veksten i G fratrukket 0,75 prosentpoeng Reguleres med veksten i G fratrukket 0,75 prosentpoeng
Tidligste uttaksalder 62 år 62 år
Opphørsalder 67 år Livsvarig
G = folketrygdens grunnbeløp

Tillegget til offentlig AFP har vært uendret siden slutten av 1980-tallet

For å få vite mer om AFP i statlig sektor, se Statens pensjonskasse
For å få vite mer om AFP i kommunale ordninger, se for eksempel KLP
For å få vite mer om AFP i private ordninger, se Fellesordningen for AFP