veiledning-i-pensjonsuttrykk

Veiledning i pensjonsuttrykk

 
AFP Avtalefestet pensjon


Offentlig: tidligpensjon som utbetales mellom 62 og 67 år til ansatte som oppfyller bestemte krav


Privat: en ekstrapensjon i bedrifter som deltar i AFP-ordningen, og som utbetales livsvarig til ansatte som oppfyller bestemte krav

 
Alderspensjon Pensjon som utbetales fra en avtalt alder


Merknad: Utbetalingen kan komme fra folketrygden, tjenestepensjonsordning og/eller egen pensjonssparing.

 
Alleårsopptjening Hvert år i arbeid opptjenes det rett til pensjon. Ikke krav om for eksempel 30 års opptjening for å få en viss pensjon

 
Arbeidstakerinnskudd Premie til tjenestepensjonsordning som er betalt av arbeidstakerne. Utgjør normalt en gitt prosent av lønn

 
Avkastning Gevinst eller tap på en investering
Avkastningsrisiko Synonym: investeringsrisiko
Muligheten for at pengene som er investert, synker eller øker i verdi  

 
Avkortning Reduksjon av en full utbetaling
Avsetning Penger som leverandøren har satt til side for å dekke sine forpliktelser

 
Barnepensjon Synonym: Etterlattepensjon.
Pensjon som barn får dersom forsørger dør


Se også etterlattepensjon


Merknad: Utbetalingen kan komme fra folketrygden, tjenestepensjonsordning og/eller annen forsikringsavtale.
Barnetillegg Tillegg til alderspensjon eller uførepensjon som gis til forsikrede som har forsørgeransvar for barn under en viss alder

 
Bruttopensjon Benyttes normalt om pensjonsordninger som garanterer et framtidig (brutto) ytelsesnivå sammen med faktisk utbetalt folketrygd. Offentlige tjenestepensjonsordninger er bruttoordninger.

 
Dekning Hendelser som omfattes av en forsikring

 
Delingstall Tall som brukes i forbindelse med levealdersjustering for å beregne årlig pensjon for personer som er født i 1954 eller senere.
Her kan du lese mer om delingstall.

 
Dødelighetsarv Oppspart kapital etter medlemmer som er døde, som fordeles på gjenlevende medlemmer i samme type pensjonsordning


Merknad: Gjelder pensjonsordninger der oppspart kapital ikke arves av etterlatte ved dødsfall.

 
Dødelighetsgrunnlag Statistikk over dødelighet som benyttes til å beregne prisen for fremtidig garantert pensjon  

 
Ektefelletillegg Tillegg til alderspensjon som kan gis til forsikrede som har en ektefelle med liten eller ingen egen inntekt

 
Ektefellepensjon Synonym: Etterlattepensjon


Pensjon den etterlatte får dersom ektefellen dør.


Se også samboerpensjon og etterlattepensjon.


Merknad: Utbetalingen kan komme fra folketrygden, tjenestepensjonsordning og/eller annen forsikringsavtale.

 
Erstatningstilfelle Synonym: forsikringstilfelle


Situasjon som oppfyller betingelsene for å få erstatning, som død eller uførhet 

 
Etterlattepensjon Ektefelle- samboer eller barnepensjon


Merknad: Utbetalingen kan komme fra folketrygden, tjenestepensjonsordning og/eller annen forsikringsavtale.

 
Folketrygden Offentlig trygdeordning for personer som bor eller jobber i Norge, eller som tidligere har bodd eller jobbet i Norge

 
Forholdstall Tall som brukes i forbindelse med levealdersjustering for å beregne årlig pensjon for personer som er født i perioden 1943 -1953.
Her kan man lese mer om forholdstall.

 
Forsikringsforetak Forsikringsselskap endret i 2016 navn for «forsikringsforetak» i finansvirksomhetsloven og forsikringsvirksomhetsloven

 
Forsikringspremie Kortform: premie


Prisen på forsikringen 

 
Forsikringstilfelle Synonym: erstatningstilfelle som død eller uførhet


Situasjon som oppfyller betingelsene for å få erstatning

 
Fortsettelsesforsikring Ved opphør av medlemskapet i pensjonsforsikringen,
før nådd pensjonsalder, har medlemmene hver for seg
rett til å fortsette forsikringsforholdet (uten å gi nye helseopplysninger) i en fortsettelsesforsikring

 
Fratredelsesdato Siste ansettelsesdag for en medarbeider som slutter i en bedrift

 
Fripolise Bevis for en pensjonsrettighet fra en ytelsespensjonsordning som du får når du slutter i en bedrift eller når arbeidsgiver avvikler eller endrer ordningen 

 
G Folketrygdens grunnbeløp, se «grunnbeløp»

 
Garantert avkastning Synonymer: beregningsrente, garantert rente, grunnlags-rente, rentegaranti


Rente som blir lagt til grunn ved beregning av premie/pris for garantert pensjon, og som leverandøren minst må tilføre hvert år for å sikre avtalt pensjon, dersom dette er avtalt

 
Garantert rente Synonymer: beregningsrente, garantert avkastning, grunnlagsrente, rentegaranti

 
Garantipensjon Garantipensjonen i ny alderspensjon i folketrygden erstatter minstepensjonen i gammel alderspensjon (når det ikke er opptjening til inntektspensjon).
 Her kan man lese mer om garantipensjon.

 
Gradert pensjon Pensjon som er tatt ut med mindre enn 100 % av full ytelse. Tilsvarer «uttaksgrad».

 
Grunnbeløp Forkortelse: G


Det er en sentral størrelse i dagens pensjonssystem og brukes for å beregning av pensjoner fra folketrygden. Folketrygdens grunnbeløp (G) reguleres 1. mai hvert år. 

 
Grunnlagsrente Synonymer: beregningsrente, garantert avkastning, garantert rente, rentegaranti

 
Grunnpensjon Element i gammel alderspensjon i folketrygden som er uavhengig av tidligere inntekt. Les mer her
Helsevurdering Vurdering av helseopplysninger kunden har oppgitt som gir grunnlag for forsikringsforetakene til å godkjenne eller gi avslag på forsikringen, eventuelt godkjenne forsikringen med reservasjoner eller pristillegg

 
Hybridpensjon Pensjonsordning gjennom arbeidsforhold som kombinerer ulike egenskaper ved innskuddspensjon og ytelsespensjon.  Årlig innbetalt beløp er avtalt, det kan avtales G-regulering av pensjonsbeholdningen og utbetalingen bestemmes av pensjonsbeholdningen og forventet gjenstående levetid på tidspunkt for utbetaling.


Merknad: I lovverket brukes ikke hybridpensjon, men tjenestepensjon.

 
Individuell pensjonsforsikring Pensjonsforsikring som gjelder en enkeltperson (i motsetning til en tjenestepensjonsordning)

 
Innskuddsfond Fond som er øremerket innbetaling til bedriftens innskuddspensjonsordning


Merknad: Fondet består av ekstrainnbetalinger, avkastning og av midler etter medlemmer som har sluttet før 12 måneders medlemskap.

 
Innskuddsfritak  Synonym: Betalingsfritak


En ordning som innebærer at pensjonsinnretningen blir ansvarlig for å betale fremtidige innskudd til en innskuddspensjonsordning (i samsvar med uføregraden) for arbeidstaker som blir ufør.

 
Innskuddspensjon eller innskuddsbasert pensjonsordning Pensjonsordning gjennom arbeidsforhold der arbeidsgiver betaler inn en fastsatt prosent av ansattes lønn til alderspensjon, mens den årlige alderspensjonen ikke er avtalt på forhånd.

 
Inntektspensjon Inntektsavhengig pensjon fra ny alderspensjon fra folketrygden. Les mer her

 
Investeringsportefølje En samling av aksjer, obligasjoner og/eller rentepapirer

 
Investeringsprofil Synonym: pensjonsprofil


Sammensetningen av aksjer, obligasjoner og/eller rentepapirer i en investeringsportefølje, etter ønsket grad av risiko

 
Investeringsrisiko Synonym: avkastningsrisiko
 
Muligheten for at pengene som er investert, synker eller øker i verdi 

 
Investeringsvalg Beslutning om hvordan sparemidler skal plasseres

 
Kapitalforsikring Livsforsikring som ved definerte hendelser normalt gir en engangsutbetaling

 
Kapitalforvaltningskostnad Prisen pensjonsleverandøren tar for å forvalte pensjonsmidlene dine

 
Knekkpunkt Lønnsgrense hvor satsene for sparing til pensjon endres
Knekkpunktet var 6 G i innskuddspensjon tidligere, men er 7,1 G nå.
Knekkpunktet er 6 G i ytelsespensjon og uførepensjon

 
Kollektiv livrente Pensjonsforsikring som gjelder en definert gruppe og som ikke gir rett til skattefradrag på samme måte som tjenestepensjon innenfor pensjonslovene

 
Kollektiv pensjonsforsikring Synonym: Tjenestepensjon


Pensjonsforsikring som omfatter en definert gruppe 

 
Kollektivportefølje Portefølje hvor sparemidlene til forsikringer med garantert avkastning forvaltes hos pensjonsleverandøren


Merknad: Leverandøren bestemmer sammensetningen av porteføljen

 
Kollektivt investeringsvalg Investeringsvalg som bedriften tar på vegne av sine ansatte 

 
Kompensasjonsgrad Pensjon målt som andel av sluttlønn

 
Levealdersjustering Årlig pensjon blir fastsatt etter utviklingen i levealder. Øker levealderen, reduseres årlig pensjon for nye pensjonister

 
Lineær opptjening Opptjent pensjon ut fra antall år fra opptak i ordningen delt på antall mulige år fra opptak frem til pensjonsalder

 
Livrente Pensjonsforsikring etter spesielle skatteregler og med spesielle krav til for eksempel utbetalingsperiode

 
Livsforsikring Forsikring som gir utbetaling ved dødsfall, alvorlig sykdom eller arbeidsuførhet


Merknad: Blir i mange sammenhenger brukt om forsikringer med engangsutbetalinger, men gjelder også pensjoner.

 
Løpende pensjon Pensjon under utbetaling

 
Medregning av tjenestetid Innebærer at tidligere tjenestetid og opptjent pensjon fra medlemskap i en annen privat foretakspensjonsordning medregnes i en foretakspensjonsordning, slik at arbeidstakeren ved lønnsøkninger også får regulert tidligere opptjening

 
Nedtrapping av risiko Gradvis, aldersbetinget reduksjon av aksjeandelen i en spareordning med investeringsvalg

 
Nettopensjon Brukes i to sammenhenger: 
- I omtale av privat tjenestepensjon, i motsetning til bruttopensjonen i offentlig sektor
-I omtale av pensjon etter skatt
Pensjonsordning der størrelsen på pensjonsytelsen beregnes uavhengig av faktisk utbetalt pensjon fra folketrygden

 
Obligasjonsfond Verdipapirfond der andelseiernes kapital investeres i både kortsiktige og langsiktige rentepapirer

 
Obligatorisk tjenestepensjon Kortform: OTP.
Tjenestepensjonsordning som bedrifter er pålagt å ha, og som oppfyller lovbestemte minstekrav


Merknad: Må være ytelses-, innskudds- eller hybridpensjon.

 
Offentlig sektor Stat, kommune og statlige foretak

 
Opphørende alderspensjon Pensjon som utbetales frem til en avtalt alder

 
Opphørsalder Avtalt alder da en utbetaling skal stoppe eller en forsikring skal slutte å gjelde

 
Oppsatt rettighet Pensjonsrettighet fra tidligere arbeidsforhold i offentlig sektor

 
Opptjeningstid Antall år med medlemskap i en pensjonsordning 

 
Opptjent pensjon Den pensjonsytelsen som vil være garantert dersom arbeidsforholdet opphører

 
Pensjon Regelmessig utbetaling, i motsetning til en engangsutbetaling


Pengene kommer av en opparbeidet økonomisk rettighet, enten ved å spare selv eller ved at andre sparer.

 
Pensjonistenes overskuddsfond Fond hvor overskudd på avkastning settes av og brukes til å øke pensjoner under utbetaling i ytelsesordninger eller hybridordninger

 
Pensjonsbeholdning I ny alderspensjon i folketrygden: opptjent pensjonsrettighet som benyttes til å beregne årlig pensjon


I ny tjenestepensjon: kapitalbeholdning bestående av summen til enhver tid av tilførte innskudd og premier, dødelighetsarv og avkastning 
Pensjonsbevis Pensjonsrettighet fra en hybridordning som du tidligere har vært medlem i

 
Pensjonsinnskudd Den delen av innbetalingen til en innskuddsbasert pensjonsordning som skal gå til alderspensjon.


Merknad: Omfatter ikke betaling for kostnader og eventuelt betalingsfritak, uførepensjon eller etterlattepensjoner

 
Pensjonsgivende inntekt Den del av lønn som gir rett til pensjon. Overtidstillegg gir som oftest ikke rett til pensjon fra tjenestepensjonsordninger

 
Pensjonskapital Verdien av pengene som er spart til pensjon i en innskuddspensjonsordning

 
Pensjonskapitalbevis Pensjonsrettighet fra tidligere arbeidsforhold i privat sektor der pensjonsordningen var etter lov om innskuddspensjon

 
Pensjonspoeng Årlig pensjonsopptjening i gammel alderspensjon i folketrygden benyttet pensjonspoeng for å beregne pensjon, der årlig inntekt over 1 G ga pensjonspoengopptjening

 
Pensjonsprofil Synonym: investeringsprofil.
Sammensetningen av aksjer, obligasjoner og/eller rentepapirer i en investeringsportefølje, etter ønsket grad av risiko

 
Pensjonsrettighet Rett til pensjon fra en pensjonsavtale

 
Pensjonstillegg Tillegg som sikrer pensjon fra folketrygden tilsvarende minste pensjonsnivå for personer som har lav eller ingen opptjening av tilleggspensjon


Merknad: Tilsvarer det som tidligere het særtillegg, men beregnes på en annen måte.

 
Pensjonsuttak Tidspunkt pensjon tas ut første gang

 
Pensjonsytelse Den pensjonen som skal utbetales årlig

 
Premiefond Fond som tilhører den enkelte bedrifts ytelses- eller hybridpensjonsordning


Merknad: fondet består av innbetalinger, avkastning og av midler etter medlemmer som har sluttet før 12 måneders medlemskap.

 
Premiefritak Synonym: innskuddsfritak, betalingsfritak


En ordning som innebærer at pensjonsinnretningen blir ansvarlig for å betale fremtidige premier til en tjenestepensjonsordning (i samsvar med uføregraden) for arbeidstaker som blir ufør.


Betalingsfritak gjelder for ytelsespensjon og risikodekningene (uførepensjon og etterlattepensjon).

 
Premiereserve Penger som er satt av hos en pensjonsinnretning for å sikre fremtidige utbetalinger

 
Privat sektor Private foretak (i motsetning til offentlig sektor)

 
Regulering av pensjon Økning av pensjonsytelsen fra et år til det neste

 
Reguleringspremie Premie/pris som skal dekke oppregulering av opptjente pensjonsrettigheter ved lønnsvekst samt regulering av pensjoner under utbetaling

 
Rentegaranti Synonymer: beregningsrente, garantert avkastning, garantert rente, grunnlagsrente

 
Risikodekning Tilleggsforsikring til en alderspensjonsavtale som gir utbetaling ved uførhet og/eller død

 
Samboerpensjon Synonym: Etterlattepensjon


Pensjon den etterlatte får når samboeren dør


Merknad: Utbetalingen kan komme fra folketrygden, tjenestepensjonsordning og/eller annen forsikringsavtale.

 
Samordning Offentlige tjenestepensjoner samordnes med pensjon fra folketrygden ved det gjøres et fratrekk i tjenestepensjonen (bruttopensjonen) som tilsvarer den pensjon en får fra folketrygden

 
Særaldersgrense Lavere pensjonsalder enn 67 år for stillinger med spesielle krav

 
Tilleggspensjon Pensjon fra folketrygden som er tjent opp gjennom inntektsgivende arbeid

 
Tjenestepensjon Pensjonsordning der arbeidsgiver sparer til alderspensjon for sine ansatte


Merknad: Kan være innskuddspensjon, ytelsespensjon eller hybridpensjon. Lov om tjenestepensjon gjelder imidlertid kun hybridpensjonsordning.

 
Tjenestetid Se «Opptjeningstid»

 
Trygdetid Begrep som benyttes i folketrygden


Trygdetid beregnes i hovedsak ut fra botid i Norge.

 
Uføregrad Hvor mye arbeidsevnen er varig nedsatt på grunn av uførheten.

 
Uførekapital Forsikring som gir engangsutbetaling dersom forsikrede blir varig arbeidsufør

 
Uføretrygd Ytelse som utbetales fra folketrygden ved uførhet

 
Uførepensjon Pensjon som utbetales ved uførhet


Merknad: Utbetalingen kan komme fra tjenestepensjons-ordning og/eller uføreforsikring.

 
Uttaksalder Alderen når uttaket av alderspensjonen starter

 
Uttaksgrad Det er mulig å ta ut delvis pensjon, dvs. at en tar ut en andel av den opptjente pensjonen. Eksempelvis kan pensjon fra folketrygden tas ut med uttaksgrad på 20, 40, 50, 60, 80 eller 100 prosent

 
Ytelsespensjon/ytelsesordning eller ytelsesbasert pensjonsordning Pensjonsordning gjennom arbeidsforhold der pensjonen skal utgjøre en bestemt prosent av sluttlønn, ofte en prosent fratrukket en (beregnet) folketrygd
(Actecan 2017)