ledelse-med-seniorperspektiv

Ledelse med seniorperspektiv

Lederens holdninger til seniormedarbeidere har stor betydning for ønsket om å fortsette i arbeid. En viktig faktor er det å bli sett og verdsatt av nærmeste leder, og det å få klare signaler fra virksomheten om at man er ønsket. Med andre ord; ledelse er viktig, også i forhold til seniorpolitikk.  Her beskrives fem ulike områder innen ledelse som er spesielt viktig for virksomhetens utvikling av seniorpolitikk og for seniorpolitikk i praksis:
  • I et strategisk perspektiv består seniorperspektivet av strategiske beslutninger, handlinger og tiltak som bestemmes på overordnet nivå, og som har konsekvenser for seniorpolitikken. Slike strategier nedfelles for eksempel i dokument som sier noe om hvilke verdier virksomheten ønsker å representere. Virksomhetens strategier for rekruttering og kompetanseutvikling, samt pensjons- og belønningspolitikk er andre områder som sier noe om dette.

  • I et styringsperspektiv omfatter seniorperspektivet alle de tiltak som iverksettes for å sikre at det som er bestemt faktisk blir diskutert, gjennomført og hvordan det blir fulgt opp. Som eksempel nevner vi utforming av konkrete planer for rekruttering, kompetanseutvikling, arbeidsorganisering, skiftplaner og lignende. Oppfølging av virksomhetens seniorpolitikk og lederes seniorpolitisk praksis kan skje på ledermøter, ledersamlinger og i oppfølging den enkelte leder.

  • Kulturperspektivet omfatter alt fra strategiske beslutninger på toppnivå, til ledere og medarbeideres atferd i det daglige. Kunnskap om og holdninger til aldring er i seniorpolitisk sammenheng viktig og preger mye av grunnlaget for seniorpolitikken i praksis. Holdningene gir seg uttrykk både i konkret atferd og i forventninger. Gjennom tydelige signaler, åpne diskusjoner og ledere som går foran med en god praksis kan virksomheten utvikle en kultur som positiv, også seniorene.

  • Det relasjonelle perspektivet omfatter forholdet mellom leder og medarbeider. I samhandlingen mellom leder og medarbeider kommer kunnskap og holdninger til syne i det som gjøres og det som blir sagt. Kunnskap om aldring og arbeidsevne, kunnskap om faktorer som gjør at seniorer blir skjøvet ut eller selv velger seg ut av arbeidslivet, og kunnskap om seniorers ønsker og behov påvirker lederes samhandling med seniormedarbeidere. Forventninger skapes og bekreftes. Økt kunnskap, rom for diskusjon og god lederopplæring er positive faktorer for å utvikle disse forholdene.

  • I et motivasjonsperspektiv handler seniorperspektivet om hva det er som stimulerer og motiverer seniormedarbeidere til å fortsette i arbeid eller å gå av, og hvordan leder forholder seg til dette. Det er mange faktorer som spiller inn, og det er store individuelle forskjeller på hva seniormedarbeidere motiveres av. Noen faktorer motiverer til å gå av tidlig, andre til å fortsette i arbeid. Som leder må du ta hensyn til disse faktorene og til den enkelte seniormedarbeiders ønsker og behov.

                                    
Mange av virksomhetene som har lyktes med seniorpolitikk utøver en ledelse som i ord og handlinger viser at de ønsker å satse på seniorer. Å ha en bevisst holdning til ledelse med seniorperspektiv styrker den enkelte virksomhets seniorpolitikk.

Fra «Langsiktig ledelse», Aargaard Terjesen, Solomon, Cappelen Damm 2015:
«I utgangspunktet er seniorpolitikk en av mange komponenter i en helhetlig personalpolitikk, men ofte blir seniorpolitikk likevel betraktet som en isolert øvelse som skal utøves mot en spesiell gruppe mennesker. I mange år har det vært fokusert i hovedsak på goder som ekstra fritid og lønn for at eldre arbeidstakere skulle stå lengre i arbeid, og det har vært mindre oppmerksomhet knyttet til ledelse. Dette til tross for at ledelse viser seg å være en av de viktigste premissene for å lykkes med en bærekraftig seniorpolitikk.»