Aldersgrenser for oppsigelse og særordninger for eldre i arbeidslivet

Rapporten omhandler tre særordninger: retten til ekstra ferieuke fra man fyller 60 år, retten til redusert arbeidstid fra 62 år og retten til tilrettelagt arbeid på grunn av alder. I tillegg tar rapporten opp aldersgrenser i arbeidsmiljøloven generelt og bedriftsinterne aldersgrenser spesielt.

Av admin_senior, 10. august 2016

Rapport fra Ipsos

Aldersgrensen i Arbeidsmiljøloven ble hevet fra 70 til 72 år fra 1. juli 2015.

Dette er aldersgrensen for opphør av oppsigelsesvernet etter loven, dvs. når arbeidsforholdet kan avsluttes uten annen begrunnelse enn alder. Bedrifter kan ha lavere bedriftsinterne aldersgrenser enn den generelle aldersgrensen. Nedre lovlige grense for bedriftsinterne aldersgrenser ble hevet fra 67 år til 70 år fra 1. juli 2015.

Bedriftsintern aldersgrense

I undersøkelsen finner vi at 27 prosent av virksomhetene har en bedriftsintern aldersgrense. Fafo fant nylig en tilsvarende andel på 38 prosent. En viktig forskjell mellom de to undersøkelsene er at Fafos utvalg består av en større andel store virksomheter målt i antall ansatte.

Andelen bedrifter med en bedriftsintern aldersgrense øker med bedriftens størrelse. Dette gir en differanse i andelen bedrifter med bedriftsintern aldersgrense i de to kartleggingene.


Hvem har aldersgrense?

Vi finner at virksomheter med ansatte på 60 år eller mer, bedrifter som har nedbemannet og at finansiell tjenesteyting, kraft- og vannforsyning og varehandel er bransjer der større andeler har bedriftsintern aldersgrense.

En noe høyere andel virksomheter har bedriftsintern aldergrense i dag sammenlignet med tiden før de nye aldergrensene av 1. juli 2015 ble innført.