Jobb i barnehage – passer det for seniorer?

Finnes det seniorer i barnehagene? Hvordan er det ev å være senioransatt i barnehager? Hvordan opplever de arbeidshverdagen, hva er deres utfordringer, utviklingsmuligheter, arbeidsmiljø, pensjoneringsmønster og pensjoneringsplaner mv.

Av seniorpolitikk, 1. november 2016

Viktig arbeidsplass

Barnehagesektoren har blitt en stadig viktigere arbeidsplass for seniorer. Ifølge SSBs sysselsettingsstatistikk er nærmere én av fem barnehageansatte i dag over 50 år, og andelen øker. I antall utgjør disse seniorene drøyt 20 000 personer. De fleste av dem jobber i kommunale barnehager, de er kvinner, og de er ufaglærte i assistentstillinger, selv om en stadig større andel av dem også har førskolelærer- eller barne- og ungdomsarbeiderutdanning.


Trives i jobben

I denne rapporten har vi studert hvordan det er å være eldre ansatt i barnehage. Er barnehage en arbeidsplass som egner seg også for godt voksne, for eksempel dem over 50 år? Trives de godt voksne med å jobbe i barnehage? Svaret på begge spørsmålene synes å være ja, om vi baserer oss på svarene seniorene selv ga i tidligere intervjuundersøkelser og i våre kvalitative intervjuer. Eldre barnehageansatte synes å trives i jobben, de føler seg verdsatt og mener at arbeidet er både spennende og variert og gir dem gode utviklingsmuligheter.

Les mer om seniorer i barnehage her!