Aldring og arbeid

… økt kunnskap gir bedre jobbmuligheter?

Hvis flere ledere har oppdatert kunnskap om aldring og arbeid, vil eldre arbeidstakere lykkes bedre i rekrutteringsmarkedet.

Av admin_senior, 15. august 2022

tenkende-dame

Foto: iStock

Kunnskap er en forutsetning for å kunne endre oppfatninger, holdninger og den etablerte praksis.

Les mer i SSP-notat nr 6

Datagrunnlaget som er omtalt i dette notatet underbygger at flere ledere tar beslutninger om eldre arbeidstakere/-søkere på et begrenset eller ufullstendig kunnskapsgrunnlag.

Begrunnelsene som gis når de skal forklare sin skepsis til å ansette eldre, kan sies å bygge på negative oppfatninger og stereotypier om eldre arbeidstakere. Aldersdiskriminering kan dermed bli et resultat av ubevissthet og manglende kunnskap blant de som deltar i rekrutteringsprosessen.

Det understøtter behovet for mer kunnskap om eldre arbeidstakere, kunnskap som må nå ut til både den enkelte arbeidsplass, til ledere og til samfunnet i sin helhet. Hvis flere ledere har en oppdatert kunnskap om aldring og arbeid, vil eldre arbeidssøkere kunne få bedre muligheter for å lykkes i rekrutteringsmarkedet.

Vår anbefaling er at formidling av kunnskap om aldring og arbeid settes på dagordenen og integreres i følgende tre sentrale arenaer for kompetanseutvikling:

1. Lederutdanninger. Aldring og arbeid som tema i lederutdanninger i Norge, både i grunnutdanninger og i ulike etter- og videreutdanningstilbud for ledere

2. Ledermøter. Kunnskapen forankres i virksomhetens ulike ledergrupper/-team ved å sette aldring og arbeid på agendaen i ledermøter (jevnlig) og i ulike lederutviklingsprogrammer

3. Tillitsvalgtopplæring. Kunnskap til lokaltillitsvalgte kan sikres ved å integrere relevante tema om aldring og arbeid i sentrale opplæringsprogram for tillitsvalgte

Les mer i SSP-notat 6: Hvorfor er ledere skeptiske til å ansette 60-åringer?