Arbeidstakere i sekstiårene er mer slitne enn arbeidstakere i trettiårene

Av admin_senior, 11. april 2020

galt

Forekomsten av slitenhet ser ut å ha økt i de senere årene. Det gjelder i samfun-net generelt, og det er lite som tyder på at slitenhet er noe som først og fremst rammer eldre i arbeidslivet. I den norske NorLAG-undersøkelsen (Herlofson & Hellevik 2019) fant man ingen generell sammenheng mellom alder og slitenhet innenfor aldersspennet 40 -74 år. Blant de yrkesaktive var det imidlertid klart la-vest forekomst av slitenhet i aldersgruppene over 60 år. Dette funnet bekreftes også i Norsk seniorpolitisk barometer fra 2019, som har utvalg av yrkesaktive over 16 år; det er de eldste yrkesaktive (60 år og over) som i minst grad opplever at jobben gjør dem slitne.

Denne aldersvariasjonen er motsatt av det mange for-venter og det mange ledere også gir uttrykk for. Noe av grunnen til mindre sli-tenhet blant de eldste kunne være et selektivt frafall av slitne arbeidstakere, at de som er slitne slutter tidligere, mens de som ikke er slitne i større grad fortset-ter lenge i arbeid. I NorLAG-undersøkelsen finner man imidlertid ingen tendens, i aldersgruppen 60-67 år, til at slitenhet øker sannsynligheten for tidlig avgang. Andre grunner til mindre slitenhet blant de eldste kan være at de gjennom et langt yrkesliv har lært seg mer effektive og energibesparende arbeidsmåter, at noen eldre har mer leder- og veiledningsoppgaver, eller at eldre har mindre kre-vende oppgaver utenom jobben, f.eks. overfor barn.

Graden av slitenhet kan variere med yrke og arbeidsmiljø. Seniorpolitisk barometer (2019) tyder på at fysisk krevende arbeid, mye jag og mas, og hyppige omstillinger, bidrar til at en kan bli sliten av jobben.

Videre lesning:

Herlofson, K. og Hellevik, T. (2019) Eldre i arbeidslivet – slitenhet og yrkesavgang. Søkelys på arbeidslivet, 36(4), 298-315.

Ipsos: Norsk seniorpolitisk barometer 2019. Yrkesaktiv befolkning.

Til refleksjon:

– I hvilken grad tenker du på eldre arbeidstakere som slitne?

– Hvis du tenker på eldre som slitne, hva er det som gjør at eldre arbeidstakere er slitne eller oppfattes som slitne?

– Hva kan motvirke slitenhet, – hos eldre, og yngre?