Over halvparten av befolkningen er ute av arbeidslivet før de fyller 67 år

Av seniorpolitikk, 11. april 2020

riktig

Statistisk sentralbyrå (ssb.no/statbank, tabell 06161) viser at i 2018 var 24 prosent av 67-årige kvinner og 39 prosent av 67-årige menn (31 % av alle) sysselsatt. Gjennomsnittlig avgangsalder er i 2018 beregnet til 65,7 år blant dem som var i arbeid ved fylte 50 år (Bjørnstad 2019). Avgangsalderen har økt med omtrent to år fra 2001. Med fortsatt samme økning i yrkesdeltakelse blant eldre i 10-15 år framover, vil flertallet etter hvert jobbe til etter de har fylt 67 år, og i så fall blir påstand 10 feil om noen år.

Noen fortsetter også etter at de har fylt 70 år. Statistisk sentralbyrå (ssb.no/statbank, tabell 06161) viser at i 2018 var 18 prosent av 70-åringene og 12 prosent av 74-åringene sysselsatte. Registerbasert statistikk over lønnstakere vi-ser betydelig lavere tall (Pensjonspolitisk arbeidsgruppe 2019), hvilket henger sammen med at andelen som er selvstendig næringsdrivende er relativt stor i de eldste aldersgruppene. Herlofson et al.(2020) fant i en utvalgsundersøkelse at 35 prosent av de yrkesaktive i alderen 67-75 år var selvstendige. Halvparten av dem var blitt selvstendige på slutten av yrkeskarrieren.

Videre lesning

Bjørnstad, A.F. (2019) Utviklingen i sysselsetting og pensjonering blant seniorer. Arbeid og velferd nr. 2, s. 43-55.
Pensjonspolitisk arbeidsgruppe (2019) Arbeid, pensjon og inntekt i den eldre befolkningen. 

Til refleksjon

– Hva skal til for at flertallet skal jobbe til etter at de har fylt 67 år? Er det noen tendenser i arbeidslivet som fremmer en slik utvikling og noe som kan motvirke en fortsatt økning i yrkesdeltakelsen blant eldre?
– Hvordan kan det forklares at det er relativt flere selvstendige næringsdrivende blant yrkesaktive over 70 år enn i yngre aldersgrupper?