Yrkesaktive seniorer har fra begynnelsen av 2000-tallet blitt mer interessert i å slutte tidlig i arbeidslivet

Av seniorpolitikk, 11. april 2020

galt

Norsk seniorpolitisk barometer har hvert år fra 2003 stilt spørsmål om når ar-beidstakere helst kunne tenke seg å slutte i arbeid. Den gjennomsnittlige ønske-de avgangsalderen har økt fra 61 år i 2003 til 66 år i 2015. Fra 2015 til 2019 har gjennomsnittet vært relativt stabilt fra 66,2 til 65,6 år. Det er særlig andelen som, hvis de kunne velge helt fritt, kunne tenkt seg å jobbe til 70 år eller lenger som har økt. I 2003 var det 6% og i 2019 var det 31% som kunne tenkt seg å fort-sette så lenge. Og omvendt, andelen som kunne tenkt seg å slutte tidlig (før fylte 62 år) er redusert fra 44% i 2003 til 16% i 2019.

Også yrkesdeltakelsen har økt i aldersgruppene over 60 år, men i de siste 8-10 årene synes interessen for å fortsette å ha økt mer enn den faktiske yrkesdelta-kelsen i aldersgruppen 65-74 år.
(Kilde: Seniorpolitisk barometer sammenstilt med sysselsettingstall fra Statistikkbanken, ssb.no).

Videre lesning

Ipsos (2019) Norsk seniorpolitisk barometer 2019. Yrkesaktiv befolkning. www.seniorpolitik.no.

Til refleksjon

– Hva kan medføre at noen eldre arbeidstakere slutter i arbeid selv om de kunne tenke seg å fortsette lenger?

– Er det noe som kan gjøres på din arbeidsplass for at arbeidstakere skal velge å fortsette lenger, eller er det best for virksomheten at de slutter?