Ny forskning

Eldre ledere mer positive til eldre arbeidstakere

Ledere bruker seg selv som målestokk på hvordan en eldre arbeidstaker er. De fleste avfeier at alder har noen betydning i det aldersspennet de har på sin arbeidsplass.

Av Berit Solli, 25. januar 2024

Anne Skevik Grødem og Ragni Hege Kitterød

Anne Skevik Grødem og Ragni Hege Kitterød fra Institutt for samfunnsforskning har analysert nærmere svarene fra ledere i barometeret. (Foto: ISF)

Anne og Hege sitter i lange intervjuer med ledere i tre større virksomheter. De snakker om ledelse og holdninger, blant annet til eldre arbeidstakere. (Se nyhet om den studien her.)

Flere av informantene i den kvalitative studien forteller at de er blitt mer oppmerksomme på sårbarheten som kan oppstå blant eldre medarbeidere. Lederne ønsker å snakke med medarbeiderne sine om flere aspekter ved alder. Men de vet ikke helt hvordan de skal ta det opp. For eksempel kan det være ønsker om å trappe ned, bekymringen for å bli diskriminert hvis man søker nye jobber, eller bekymringen for at man ikke lenger presterer som forventet.

Lederne etterlyser mer formaliserte prosesser for å ta opp alder. Samtidig er de opptatt av at mange av deres godt voksne medarbeidere har verdifull kompetanse, er innovative og framoverlente, og ikke ønsker verken seniorgoder eller tilrettelegging. (Finn mal for medarbeidersamtaler her.)

Etter et tyvetalls dybdesamtaler spør forskerne hverandre om det er et mønster her? Lederne sier at de bedre kan forstå eldre medarbeideres situasjon når de selv blir eldre.

Forskerne lurer på om de kan tallfeste i en ny kvantitativ studie i hvilken grad ledernes egne erfaringer og alder virkelig påvirker hvordan de ser på aldring og eldre arbeidstakere?

Til beslutninger

Anne Skevik Grødem og Ragni Hege Kitterød er forskere ved Institutt for samfunnsforskning. De har fordypet seg i studier fra inn- og utland om hvordan lederes egen livssituasjon kan påvirke deres holdninger. Finn rapporten deres her.

«Ledernes holdninger vil kunne påvirke deres behandling av eldre arbeidstakere. Studier viser også at hva ansatte tror om lederes holdninger kan påvirke de ansattes beslutninger,» sier Kitterød.

Det har imidlertid vært begrenset med forskning på sammenhengen mellom leders alder og deres holdninger til eldre arbeidstakere tidligere. Studiene som foreligger, peker i ulike retninger.

«Dessuten kan sentrale teorier på feltet gi grunnlag for ulike antakelser. Sosial identitetsteori antar at eldre ledere identifiserer seg med eldre medarbeidere og dermed har mer positive holdninger til dem. Mens kontaktteori sier at leders alder ikke betyr noe, det som er viktig er å ha mye kontakt med eldre arbeidstakere», legger Grødem til. 

Masse data fra barometeret

Nå lurer de to på: Kunne det gå an å få et klarere bilde av sammenheng mellom lederes egen alder og deres holdninger til medarbeideres alder ved hjelp av større, kvantitative datamengder?

Ja, de kunne i hvert fall prøve å bryte ned svarene som ledere har gitt i Norsk seniorpolitisk barometer.

I barometeret intervjuer Ipsos 1200 ledere i offentlig og privat sektor. Senter for seniorpolitikk presenterer overordnede funn på Forskningskonferansen hver høst. Nå ville forskerne kjøre flere bakgrunnsvariabler gjennom statistikkprogrammene sine, og først og fremst ville de krysse svarene opp mot respondentenes egen alder.

«Vi ser på et bredt sett av oppfatninger, som når man regnes som eldre i arbeidslivet, synet på eldre arbeidstakeres produktivitet og anvendelighet, holdninger til å lede eldre arbeidstakere, hvor godt man liker å ha eldre på arbeidsplassen, og holdninger til å beholde eldre ved nedbemanning og til å ansette eldre arbeidstakere. Dermed får vi et bilde av hvordan mønstrene i svarene varierer med hvilke holdningsdimensjoner som tematiseres,» forteller Kitterød.

Regresjonsanalyser på kryss og tvers i tallrekkene viste mer tendenser enn krystallklare sammenhenger mellom leders alder og holdninger til eldre arbeidstakere. På flere områder uttrykker godt voksne ledere mer positive oppfatninger enn yngre ledere. På enkelte områder er det imidlertid de yngste lederne (under 40 år) som skiller seg ut med litt mer positive holdninger enn ledere i eldre aldersgrupper. Dessuten gir de yngste lederne oftere enn de eldre uttrykk for at de ikke har noen klar mening. Analysene viser blant annet følgende:

Mange tendenser

  • Hovedbildet er at de fleste lederne, uansett alder, uttrykker positive holdninger til eldre arbeidstakere
  • Eldre ledere ser mer positivt på eldres produktivitet og anvendelighet enn yngre ledere, særlig i privat sektor.
  • Yngre ledere mener at folk blir regnet som «eldre» i arbeidslivet fire år tidligere enn eldre ledere mener
  • Mange svarer ikke på ved hvilken alder de vil nøle med å innkalle søkere til jobbintervju. Og det er flere som ikke svarer blant de yngre lederne
  • Det er svake og ikke systematiske aldersforskjeller på spørsmålet om man synes at eldre arbeidstakere er krevende å lede. Men i privat sektor er eldre ledere oftere uenige i dette enn yngre ledere. De yngste ledere er litt mer skeptiske og litt oftere usikre.
  • I privat sektor vil yngre ledere oftere enn eldre foretrekke å lede et arbeidslag med mange under 30 år framfor mange over 60 år. Mens eldre ledere oftere enn yngre vil lede et arbeidslag med mange over 60 år framfor mange under 30 år. Yngre lederes dragning mot å lede yngre ser imidlertid ut til å være sterkere enn eldre lederes dragning mot å lede eldre arbeidstakere.
  • Eldre ledere er oftere enn yngre enige i at de ikke liker at det er for mange eldre på arbeidsplassen
  • De fleste ledere, uansett alder, avviser at eldre arbeidstakere bør sies opp før yngre ved nedbemanning
  • I offentlig sektor er eldre ledere oftere enn de yngre enige i at eldre bør sies opp før yngre ved nedbemanning

«Vi så i de kvalitative intervjuene at mange ledere ønsker tydeligere føringer fra bedriften når det gjelder det å snakke med medarbeiderne om alder, ambisjoner og tilpasninger. I de kvantitative analysene har vi sett tendenser til at unge ledere har mindre positive og mer uavklarte holdninger til eldre arbeidstakere enn eldre ledere. Denne kunnskapen kan være viktig dersom man ønsker å endre måten ledere møter seniorer på i yrkeslivet,» sier Kitterød.

Vi kan hjelpe!

Lurer du på hvordan du kan snakke om alder med dine medarbeidere? Senter for seniorpolitikks medarbeidere holder innlegg, foredrag og bidrar med kunnskap på andre måter:

Ta kontakt for opplæring eller annen bistand her.

*

2024: MASTERSTUDENT SØKER folk som vil du delta på et karrierekurs?