Seniorer i skolen

1 av 5 lærere i skolen er over 55 år

Selv om det i dag er mangel på pedagogisk personale i skolen, tilsier fødselstallene at lærerbehovet vil reduseres. Fram til den tid vil det være viktig å arbeide for å beholde de erfarne lærerne som i dag jobber i skolen for å sikre nødvendig undervisningskompetanse.

Av admin_senior, 9. oktober 2023

tenkende-dame

Foto: iStock

Forventet pensjoneringsalder

Omtrent én av fem lærere i grunnskole og videregående skole er 55 år eller eldre. Samtidig som behovet for flere kvalifiserte lærere er stort og yrket har rekrutteringsvansker.

Andelen eldre er noe redusert fra 2010 til 2019, men forventet pensjoneringsalder har økt.

En 50-årig lærer kunne i 2019 forventes å stå i jobb til fylte 64 år og 4 måneder.

En adjunkt til fylte 62 år og 11 måneder.

En lektor til 63 år og 8 måneder.

Rektorer, inspektører og andre ledere til de var 65 år og 1 måned.

Jobber etter fylte 62 år

Økningen skyldes reduserte uførerater og at flere fortsetter i jobb etter fylte 62 år. Flere kombinerer også arbeid og pensjon, da andelen med gradert uførepensjon blant de uføre og andelen som velger delvis AFP har økt.

Beholde de erfarne lærerne

Dette kan tyde på at skolen er et arbeidssted som klarer å tilrettelegge for eldre lærere, til tross for en del belastninger.

Les mer i rapporten:

Bransjespesifikk seniorpolitikk – utfordringer, erfaringer og forslag til løsninger

Les kortversjon her!

*

Trenger du eller din virksomhet mer kunnskap om aldring og arbeid, hvordan de 15 neste årene i arbeidslivet kan bli de 15 beste eller andre seniorpolitiske tema?

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

Les flere Visste du at….