Pleieryrkene i sykehussektoren

… de fleste i pleierstillinger deltar i kompetanseutvikling?

De aller fleste i pleierstillinger på sykehus er godt utdannet og deltar aktivt i etter- og videreutdanning.

Av seniorpolitikk, 5. juni 2023

Foto: iStock

Å bli anerkjent og sett handler derfor ikke bare om flere kurs og konferanser. Men også om at den kunnskapen en innehar, i større grad blir brukt, delt og videreformidlet.

Og at en får oppgaver i tråd med dette. Herunder at det gis større rom for yrkesutøvelse i tråd med det en anser som yrkets faglige standarder.

I tillegg kan det å bli sett og verdsatt handle om medbestemmelse, og bli hørt om en sier fra om uakseptable eller problematiske sider ved arbeidet.

Det er viktig å oppleve å ha reell medbestemmelse. O blir tatt på alvor og hørt, når det skal foretas endringer og omorganiseringer som berører ens arbeid.

Les mer i rapporten:

Bransjespesifikk seniorpolitikk – utfordringer, erfaringer og forslag til løsninger

Les mer om bransjestudiene i våre faktaark her