Gode råd fra danskene

20 danske tips om seniorpolitikk

Seniortænketanken har arbeidet intensivt og sammen med partene og eksperter. Nå har arbeidsministeren lagt frem forslagene.

Av Berit Solli, 6. januar 2020

Seniorrådgiver Bjørn Halvorsen i Senter for seniorpolitikk.

Se alle 20 anbefalinger her.

Regjeringer og Folketinget i Danmark har i mange år vært opptatt av å øke sysselsettingen dem over 55-60 år.

I Danmark hadde man tidligere i mange år en utpreget «tidligpensjonskultur». Mange gikk ut av arbeidslivet sent i 50-års alderen og i begynnelsen av 60-årsalderen. Relativt liberal «efterløn» og andre førtidspensjonsordninger la til rette for det, og det var vanlig å førtidspensjonere seniorer ved omstillinger og nedbemanninger. Arbeidsledige seniorer ble gående lenge uten arbeid, og ikke rent få gikk ut av arbeidslivet.

Dette er en utvikling som gradvis er snudd på 2000-tallet. Det er skjedd diverse innstramminger i førtidspensjoner, pensjonsalderen er økt, og det er satt inn forsterket og  målrettet innsats i arbeidsmarkedspolitikken. Dette har bidratt til økt sysselsetting blant folk over 60 år. Sysselsettingen i aldergruppen 60-64 år er nå om lag på linje med nivået i Norge, etter å ha vært langt lavere, men likevel stigende fram til ca 2015.

For ytterligere å fokusere på seniorsysselsettingen satte regjeringen i mai 2018 ned en Seniortenketank som har bestått av åtte medlemmer fra partene i arbeidslivet og åtte eksperter på området. Tidligere LO-leder Hans Børsting har ledet Seniortenketanken.

Seniortenketanken kom nå i november 2019 med sin sluttrapport til arbeidsministeren i Danmark (Peter Hummelgaard Thomsen). I rapporten summerer de opp sin innsamlede kunnskap om temaet og kommer med retningslinjer og konkrete anbefalinger om hvordan få til at seniorer kan fortsette flere år i arbeid. Målet er at sysselsettingen blant seniorer i aldersgruppen 60-70 år skal nærme seg den gjennomsnittlige sysselsettingsgraden for hele den voksne befolkningen.

Tenketanken har trukket opp tre overordnete retningslinjer for å styrke seniorsysselsettingen:

  • Det skal etableres bedre muligheter og vilkår for de lange arbeidsliv
  • Ledige seniorer skal like hurtig tilbake i jobb som andre grupper av ledige.
  • Det skal bli enklere å se fordelene ved å utsette tilbaketrekning fra arbeidsmarkedet.

Innen disse tre retningslinjene har Tænketanken angitt til sammen 20 konkrete anbefalinger for å bidra til å nå målet om stigende seniorsysselsetting.

Den danske Tænketankens rapport med alle de 20 anbefalingene finner du her.

SSPs Fag&Fakta-rapport om Aldring, arbeid og Pensjon i Danmark kan du finne her.