Tema fra NHO

Aldring rammer bransjene ulikt

En av tre av bedriftene som har ansatte som vil gå av med pensjon neste året, svarer at det vil føre til tap av viktig kompetanse som blir vanskelig å erstatte.

Av Berit Solli, 25. mars 2024

industri

Industrien risikerer å miste mye kompetanse de neste årene. (iStock)

I likhet med store deler av verden står Norge overfor demografiske utfordringer knyttet til en aldrende befolkning. I 2020 passerte antall alderspensjonister én million. Antallet vil være dobbelt så høyt rundt midten av 2040-tallet, ifølge SSBs fremskrivninger.

Denne teksten er skrevet av NHOs samfunnsøkonom Hallvard S. Mørck, og er publisert i deres publikasjon “Ukeblikk”.

Aldringen fører ikke bare til en økt forsørgerbyrde for de som står i jobb. Flere eldre vil også isolert sett øke behovet for flere helse- og omsorgsarbeidere. Helse- og omsorgsektoren vil derfor legge beslag på en større andel av arbeidskraften. For næringslivet fører avgangen av eldre arbeidstagere både til tap av arbeidskraft og kompetanse.

En av tre bedrifter vil miste viktig kompetanse

I NHOs medlemsundersøkelse i juni 2023 svarte en av tre av bedriftene som har ansatte som vil gå av med pensjon neste året, at dette i stor eller noen grad vil føre til tap av viktig kompetanse som blir vanskelig å erstatte for bedriften.

Aldringen rammer noen næringer mer enn andre, både i form av hvor mange eldre arbeidstagere det er i næringen, og hvor vanskelig kompetansen er å erstatte.

Transport og industri vil slite mest med pensjonering

Transport og industri er næringer som skiller seg ut med både andel lønnstagere over 55 år høyere enn gjennomsnittet. De har også en forholdsvis stor andel bedrifter oppgir at pensjonering vil føre til tap av viktig kompetanse.

Kraft, vann og renovasjon, finans og bergverksdrift og utvinning er tre næringer med andel seniorer over snittet. De har også en relativt lav andel bedrifter som oppgir tap av viktig kompetanse.

For utvinningsnæringen ventes i tillegg arbeidskraftsbehovet å avta i tiårene foran oss som følge av utfasingen av petroleumsvirksomheten.

Se også Senter for seniorpolitikks faktaark for ti bransjer her.

Seniorer vanskelig å erstatte i reiseliv

Overnattings- og serveringsbransjen har lavest andel seniorer, men samtidig høyest andel som oppgir at kompetansen er vanskelig å erstatte. Det kan reflektere at selv om andelen seniorer er lav i denne næringen, så har de som går av med pensjon en erfaring det er vanskelig å erstatte.

For å løse arbeidskrafts- og kompetanseutfordringene er ett viktig bidrag at flere står lengre i jobb. I NHOs medlemsundersøkelse fra juni 2022 svarte fire av fem bedrifter at det er litt eller svært viktig at de ansatte jobber så lenge de kan før de går av med pensjon.

Sysselsettingsandelen har økt blant seniorer

Pensjonsreformen som trådte i kraft i 2011 har gitt insentiver til å stå lengre i jobb, og bedre utdanning og helse i befolkningen kan ha bidratt til at folk kan arbeide lenger enn før. Begge deler har trolig bidratt til at sysselsettingsandelen har økt blant de eldre de siste 20 årene.

Pensjonsforliket i mars i år vil øke aldersgrensene i folketrygden i takt med at levealderen øker. Det vil forsterke insentivene til å stå lenger i jobb ytterligere.

Se NHOs arbeidslivsdirektør Nina Melsom ti anbefalinger her.

NAV: Må jobbe lenger

I en undersøkelse gjennomført av NAV, publisert i Arbeid og velferd 1-24, svarer mer enn halvparten at de ønsker å gå av med pensjon ved 62 år eller tidligere.

Samtidig forventer mer enn halvparten å måtte jobbe til de er 67 år eller eldre. Mer enn en fjerdedel venter å jobbe til de er 70 år eller eldre.

Helse viktigst for å jobbe lenger

På spørsmål om hva som skulle til for å jobbe etter 62 år ble helse oppgitt som viktigst (79 prosent blant kvinner, 72 prosent blant menn). Deretter høyere pensjon (58/54 prosent), arbeidsmiljø (56/50 prosent) og muligheter til å jobbe redusert (51/45 prosent).

Resultater fra NHOs medlemsundersøkelse i juni 2023 gjenspeiler at mange bedrifter har forsøkt å imøtekomme disse ønskene. Drøyt en av tre av bedrifter oppgir at de tilbyr mer fleksibel arbeidstid eller redusert stilling for å få seniorer til å arbeide lenger, mens 32 prosent oppgir å tilpasse arbeidsoppgaver eller roller.

At ikke enda flere bedrifter oppgir å tilby dette, reflekterer nok at mange bedrifter har få eller ingen eldre arbeidstagere som tiltakene er aktuelle for.

Næringsfordelingen viser at det er en sammenheng mellom aldring, og at bedriftene legger til rette for å holde arbeidstagere lenger i jobb. Etter hvert som aldringen gjør seg mer gjeldende, vil også flere bedrifter måtte tilpasse seg denne utviklingen.

Kan vi hjelpe din virksomhet å beholde sine seniorer? Sjekk her!

Les mer om Utfordringer, erfaringer og forslag til løsninger i ulike bransjer

Les også: Etterlyser et mer fleksibelt system

Les også: Høy og dalende sysselsetting

Fakta

Her er NHOs ti anbefalinger til arbeidsgiverne for å bidra til at flere står lenger i arbeid:

Kartlegg alderssammensetningen blant de ansatte og vurder hva det betyr for bedriften i årene fremover.

Identifiser hindre for et lengre arbeidsliv og hvilke tiltak som kan få ansatte til å stå lengre i arbeid.

Baser holdninger til seniorer som arbeidskraft på kunnskap, ikke på myter.

Jobb aktivt for å unngå en kultur med tidligpensjonering.

Sett mål om å øke avgangsalderen. Sørg for at målet om økt avgangsalder er forankret i ledelsen og tydelig kommunisert i organisasjonen.

Vis at bedriften anerkjenner og verdsetter seniorens kompetanse – det kan bety mye for motivasjonen til å fortsette. Spør gjerne direkte: Kunne du jobbet ett år til?

Inkluder seniorer i virksomhetens fremtidsplaner, blant annet gjennom systematisk kompetanseutvikling. Påse at utviklingsmål i medarbeidersamtalen følges opp, også for seniorer

Bruk medarbeidersamtaler aktivt i god tid før den ansatte kan ta ut pensjon.

Gå igjennom bedriftsavtaler, personalhåndbøker og intranett og vurder om det er behov for oppdatering, slik at personalpolitikken speiler at kompetanse er viktigere enn alder.

Hvis bedriften skal ansette, vurder hele søkerbunken uavhengig av alder. Se på hvordan stillingsannonser utformes. Er tekst og bilder utformet slik at seniorer kjenner seg igjen?