Kommunal sektor

Eldre gjør godt arbeid i kommunene

Nye tall viser at ansatte i kommuner mener oftere enn i andre sektorer, at deres eldre kollegaer har like gode arbeidsprestasjoner som yngre.

Av Berit Solli, 7. desember 2020

Lærer

Kvinnelig lærer ved tavle

I år kan Senter for seniorpolitikk presentere mer detaljert hvordan det står til med seniorene i ulike bransjer og sektorer. Norsk seniorpolitisk barometer har nå svar fra hele 3000 yrkesaktive nordmenn.

Vil gå av tidligere

Barometeret viser at ansatte i kommunal sektor ønsker å gå av med pensjon ved en lavere alder enn ansatte i statlig og privat sektor.

Ønsket avgangsalder lavest i kommunene.
Seniorene i kommunal sektor ønsker å pensjonere seg litt tidligere enn i statlig og privat.

Kvinner i kommunal sektor ønsker i snitt å gå av ved 64,6 år, mens menn ønsker å gå ut av arbeidslivet ved 65,6 år.

Arbeidsglede

De aller fleste (to av tre) av alle ansatte gleder seg alltid til å gå på jobb. Det er de over 60 år som gleder seg mest. Det er også de eldste som føler de mestrer arbeidsoppgavene best. Det er ingen forskjell mellom sektorene når det gjelder arbeidsglede og mestring.

Senere “eldre”

På spørsmål om når man anser at man begynner å bli eldre i arbeidslivet, svarer ansatte i kommunal sektor i gjennomsnitt 59 år, mot 58,4 år i gjennomsnitt for alle sektorer.

Flere gleder seg til å slutte

40 prosent av de yrkesaktive i kommunal/fylkeskommunal sektor gleder seg til å gå av med pensjon (tre helt ut av arbeidslivet). Andelen som gleder seg mye eller litt er høyest i statlig og kommunal/fylkeskommunal sektor. Det er særlig ansatte innen undervisning/forskning og offentlig administrasjon som gleder seg.

Preget av omstillinger

68 % av de yrkesaktive i kommunal sektor oppgir at arbeidet er preget av omstillinger og endringer «i stor grad» eller «i noen grad»

Eldre er like gode

Yrkesaktive i kommunal sektor er oftere enige i påstanden om at arbeidstakere over 60 år har minst like gode arbeidsprestasjoner som de yngre.

Oftere på kurs

Yrkesaktive i kommunal/fylkeskommunal og statlig sektor (61 %) deltar hyppigere på kurs enn yrkesaktive i privat sektor (55 %).  

Eldre kan komme på jobbintervju

Den gjennomsnittlige alderen for når arbeidsgiver nøler med å innkalle en kvalifisert kandidat til intervju er noe høyere i kommuna/fylkeskommunal sektor. (Tall fra lederundersøkelsen 2019).

Se også sak i Kommunal Rapport om seniorer i kommunene.