Ledere svarer

Notat om å beholde og rekruttere

I notatet vises først hvordan ledere svarer på spørsmål om rekruttering og deretter hva de svarer om det å beholde eldre arbeidstakere/ansatte.

Av Berit Solli, 12. februar 2024

Nytt notat om eldre arbeidstakere, basert på uttak av resultater fra Norsk seniorpolitisk barometer 2023. Notatet er utarbeidet av seniorrådgiver Linda Hauge.

Notatet presenteres på frokostmøte 13. februar 2024.

Norsk seniorpolitisk barometer følger med på ulike sider ved arbeidssituasjonen til seniorene i arbeidslivet. Resultater fra barometeret viser at det står bra til på mange områder, men at det også er noen utfordringer.

Tre utfordringer

Det er særlig tre utfordringer vi har observert; det er vanskeligere for seniorer å få ny jobb, seniorer blir ikke alltid inkludert når ny teknologi og nye arbeidsprosesser skal tas i bruk og seniorene er mer sårbare ved omstillinger og nedbemanninger.

Dette notatet har som formål å belyse hvordan norske ledere ser på å rekruttere og beholde eldre arbeidstakere. Notatet er i hovedsak basert på Norsk seniorpolitisk barometer, lederundersøkelsen 2023. (Lie m.fl. 2023). Dette er en survey blant 1200 norske ledere, 600 i privat sektor og 600 i offentlig sektor.

I notatet vises først hvordan ledere svarer på spørsmål om rekruttering og deretter hva de svarer om det å beholde eldre arbeidstakere/ansatte.

Linda Hauge
Seniorrådgiver Linda Hauge. (Foto: Sverre Chr Jarild)