Nytt forskningsprosjekt

Hvordan er det å være eldre jobbsøker?

Senter for Seniorpolitikk setter nå i gang et forskningsprosjekt om hvordan seniorer opplever å vær jobbsøker.

Av Berit Solli, 9. februar 2022

Roger-Moen

Fagsjef Roger Moen (Foto: Sverre Chr Jarild)

Prosjektet skal gi kunnskap om utfordringer kvinner og menn over 55 år møter når de søker ny jobb. Forskerne skal undersøke om rekrutteringsmetoder, holdninger, valg av kommunikasjon og tiltak kan virke inn på opplevelsen av søkeprosessen.

«Arbeidssøkende eldre bruker ofte lengre tid på å komme i jobb enn yngre. Og de har lavere mobilitet. Eldre arbeidstakere opplever oftere en svakere generell posisjon på arbeidsmarkedet og lavere ansettbarhet enn yngre arbeidstakere,» sier forsker Anne Grethe Solberg (64) ved AFI / OsloMet.

Har du vært i en søkeprosess, vil Anne Grethe gjerne høre fra deg her.

Aldersdiskriminering

Norsk Seniorpolitisk barometer viser at arbeidsgivere eller ledere er skeptiske til eldre og nøler med å innkalle søkere over 59 år på intervju.

Anne-Grethe-Solberg
Forsker Anne Grethe Solberg fra Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet er nå igang med et nytt forskningsprosjekt om jobbsøk. (Foto: OsloMet)

Norsk og internasjonal forskning viser at aldersdiskriminering er utbredt i arbeidslivet. Det gjelder både eksplisitt diskriminering gjennom aldersgrenser i jobbannonser, og en vagere form for ‘ageism’. Der tendensen til å diskriminere eldre arbeidstakere handler om at kulturen for hvem som er attraktive på arbeidsmarkedet har endret seg.

 Aldersdiskriminering i rekrutteringen av nye medarbeidere er kjent fra en rekke internasjonale studier. Diskrimineringen kan være basert på stereotypier om eldre arbeidstakeres manglende dynamikk eller læringsvilje. Men det legges også vekt på at strukturelle forhold som bransje spiller inn.

Senter for seniorpolitikk har inngått en avtale med AFI om å gjennomføre et prosjekt som skal dokumentere hvordan seniorer opplever det å søke ny jobb.

«Målet med FoU-prosjektet er å få økt kunnskap om hvordan seniorer (55+) opplever situasjoner der de søker ny jobb. Er det for eksempel slik at eldre arbeidssøkere opplever aldersrelaterte utfordringer eller hindringer? I hvilken utstrekning opplever de at alderen påvirker egen atferd, og i hvilken grad opplever de at alderen påvirker atferd og beslutninger hos dem som skal ansette», sier fagsjef Roger Moen

Selvledelse

«Vi vil også se på eldre arbeidssøkeres egne holdninger til det å bli eldre og hvordan det henger sammen med å lede seg selv gjennom en jobbsøkerprosess,» sier Solberg.

Selvledelse dreier seg om å balansere behov, identifisere motivasjon, evne til å utvikle gode arbeidsmetoder og prioritere. Seniorenes egne holdninger kan påvirke hvordan de kommuniserer i jobbsøkerprosessen og hvordan de presenterer egen kompetanse.

Hvordan virksomheter rekrutterer

Rekrutteringsmetoder har utviklet seg sterkt de siste årene. Fra å sende søknader på stillingsutlysninger til digitalt å registrere seg i jobbsøkerportaler der den som rekrutterer selv finner frem til kandidatene. Dette krever ulike former for selvpresentasjon. Seleksjonsprosessen spenner fra fysiske strukturerte eller ustrukturerte intervjuer til speed-intervjuer på Teams og digital gaming.

«Metodene kan påvirke jobbsøkerprosessen. Vi ønsker å få et reelt bilde av hva som møter dagens arbeidssøkere,» sier Solberg. Hun vil også se på om det er forskjeller mellom mannlige og kvinnelige søkere.

Fire forskningsspørsmål

Forskerne skal belyse og finne mønstre i hvordan aldersgruppen 55+ selv opplever hva som fremmer og hemmer dem i jobbsøkerprosessen. Følgende forskningsspørsmål skal belyse dette:

  1. Hva preger rekrutteringsmetoder som fremmer og hemmer ansettelse av aldersgruppen 55+? 
  2. Hva preger holdninger som fremmer og hemmer ansettelse av aldersgruppen 55+? Hvilke holdninger har aldersgruppen 55+ selv?
  3. Hva preger kommunikasjon som fremmer og hemmer ansettelse av aldersgruppen 55+?
  4. Hva preger tiltak som virker i aldersgruppen 55+ i jobbsøkerprosessen?

«Vi ønsker å komme i kontakt med folk som fikk ny jobb etter 55 år, de siste tre årene. Vi trenger informanter til prosjektet, for å fortelle om hvordan rekrutteringsprosessen foregikk, hvordan presenterte de seg selv, hvordan ble de tatt imot, hvilke holdninger hadde de til seg selv, og hvilke holdninger ble de møtt med,» sier Solberg.

NRK om å være eldre jobbsøker