IA-avtalen

Målet om økt yrkesaktivitet for seniorer i IA-avtalen ble nådd

NAV publiserte i går nye tall for sysselsetting og pensjonering blant seniorer. Her fikk vi den endelige bekreftelsen på at delmål 3 ble innfridd i forrige IA-periode; forventet yrkesaktivitet for personer over 50 år økte med 1,1 årsverk fra 2009 til 2018.  

Av Roger Moen, 13. juni 2019

Roger Moen

Roger Moen, fagsjef Senter for seniorpolitikk

Forventet yrkesaktivitet for personer over 50 år er en måleparameter som viser hvor mange årsverk en 50-åring kan forvente å bidra med i arbeidslivet framover.

Målet i forrige IA-periode var en økning på tolv måneder. Resultatet ble 13 måneder (1,1 årsverk).

Sogn og Fjordane og Finnmark er på toppen av lista – Oslo i bunnen.

Feiret

Partene har allerede feiret, og det er det all grunn til. Norge som nasjon har ved denne måloppnåelsen sikret en ekstra verdiskapning på ca. 40 milliarder kroner.

I Sogn og Fjordane jobber seniorene lenger enn i resten av landet. Finnmark har den største økningen i perioden 2009-2018. Det er fortsatt store fylkesvise forskjeller. I alt 12 fylker har innfridd målet. På toppen av resultatlisten finner vi altså Sogn og Fjordane og Finnmark, der yrkesaktiviteten har økt med henholdsvis 1,9 og 2,0 årsverk. I andre enden av resultatlista finner vi Oslo og Aust-Agder.

Samlet tall for det nye Agder er ikke definert, men Vest-Agder vil nok trekke sine venner fra Aust-Agder opp fra en bunnplassering hvis vi tar utgangspunkt i morgendagens arbeidsmarked (Agder). Da vil Oslo være alene i bunnen på rangeringen (i Oslo var økningen kun 0,8 årsverk).

Resten av Nord-Norge, Trøndelag og Innlandet har også gode tall. I Nordland er økningen 1,7 årsverk og i Troms og Trøndelag er den 1,6. Hedmark og Oppland har begge oppnådd en økning på 1,4 årsverk. Sammen med Finnmark og Sogn og Fjordane har disse fylkene sikret et betydelig bedre resultat enn landsgjennomsnittet på 1,1, årsverk.

Fortsatt utfordringer

Selv om partene i norsk arbeidsliv har nådd sitt mål i forrige IA-periode, er det liten grunn til å hvile på laurbærene. Artikkelen i Arbeid og velferd nr. 2 fra Arbeids- og velferdsdirektoratet viser mange positive trekk ved seniorenes utvikling på arbeidsmarkedet. Men den avdekker også at noen utfordringer.

For eksempel er det fortsatt slik at yrkesaktiviteten faller betydelig etter 62 år. Og det var i 2. kvartal 2018 kun 39% av 65-åringene som var i registrert arbeid.

Det dokumenterer en klar utfordring og et betydelig potensial!

Skal politikerne og norsk arbeidsliv lykkes med sine mål om økt yrkesaktivitet blant seniorene, må vi videreutvikle arbeidet med personalpolitikk og arbeidsmiljø på norske arbeidsplasser, slik at flere 60-åringer både vil, og kan fortsette lenger. Det er nødvendig for at vi kan opprettholde dagens velferdssamfunn.

Les mer i Arbeid og velferd nr. 2/2019

Hvordan løfte frem seniorperspektivet i en ny eller fornyet IA-avtale?