Fagnotat

Nytt kunnskapsnotat oppsummerer 16 rapporter

Senter for seniorpolitikks direktør Kari Østerud har selv skrevet en oppsummering av forskningen på hva som skal til for at flest mulig skal stå lengst mulig i jobb.

Av Berit Solli, 3. mai 2019

Kari Østerud

Kari Østerud

Rapporten «Hva skal til for at flere vil jobbe lenger?» er en syntese og oppsummering av 16 forskningsrapporter om arbeid, ledelse og aldring.

Last ned hele rapporten på norsk her.

Last ned hele rapporten på engelsk her.

Økonomi, helse, selvrealisering

Tre faktorer avgjør når folk velger å pensjonere seg: Økonomi / pensjonsordning, personlige forhold som helse, og forhold knyttet til arbeidsplassen. Notatet anbefaler tre tiltak på arbeidsplassen for å øke pensjonsalderen:

1. Det kan gjøres mye mer på den enkelte arbeidsplass/virksomhet, og relativt små tiltak kan ha stor effekt:

  • Lederopplæringen bør omfatte seniorpolitiske spørsmål og gi lederne nødvendig kunnskap om aldring og arbeid. Den opplæring som tilbys ledere bør omhandle temaer som aldring og arbeid, holdning til alder og diskriminering, kunnskap om læring i voksen alder og hva som skaper en god senkarriere.
  • HR-strategier og personalpolitikk kan integrere seniorperspektivene ved å sette krav om at det gjennomføres strukturerte medarbeidersamtaler med et seniorperspektiv, og sørge for at det gjennomføres et systematisk arbeid med senkarriereplaner og kompetanseplaner for alle.
  • Staten kan gå foran i sin arbeidsgiverpolitikk både gjennom lederopplæringen som tilbys ledere i staten, og ved gjennomføring av HR-strategier og personalpolitikk.

2. Kunnskap og kompetanse til alle. På overordnet nivå har IA-avtalen som mål blant annet å redusere frafall fra arbeidslivet. Tidligpensjon blir nevnt som eksempel på frafall. Som et ledd i arbeidet med ny IA-avtale må det utvikles konkrete tiltak som forebygger tidligpensjon. Et sted å starte er å sette krav om at arbeidslivsentrene som en del av sin portefølje også skal tilby veiledning i og kurs om seniorpolitikk (f.eks. om seniorpolitisk veileder) til ledere og tillitsvalgte.

3. Seniorperspektivet må integreres i sykefraværsarbeidet og i forebyggende arbeidsmiljøarbeid. I den nye IA-avtalen for perioden 2019-2022, lanseres en ny arbeidsmiljøsatsing. Arbeidstilsynet har fått ansvaret for å utvikle en samlet nettbasert løsning/portal for å formidle kunnskap og kompetanse om effektivt forebyggende arbeidsmiljøarbeid til bransjer/sektorer og virksomheter. Her må det gis plass til kunnskap og kompetanse om hvilke faktorer som bidrar til økt sysselsetting blant eldre.