Statsbudsjettet

SSP på høring hos Stortingskomité

Senter for seniorpolitikk deltok 17. oktober på åpen høring i Arbeids- og sosialkomitéen i anledning statsbudsjettet.

Av Berit Solli, 21. oktober 2019

Senter for seniorpolitikk deltok 17. oktober på åpen høring i Arbeids- og sosialkomitéen i anledning statsbudsjettet.

Senter for seniorpolitikks direktør Kari Østerud fikk tre minutter av en lang dag med høringer for Stortingets arbeids- og sosialkomité. Komiteen har et bredt saksfelt og ansvar for en stor andel av statsbudsjettet.

Svært mange pasientforeninger og arbeidslivsforeninger fikk taletid denne torsdagen. Dette er første gang Senter for seniorpolitikk har vært på en slik høring hos komitéen.

Direktør Kari Østerud klokket inn på 2.40 minutter i sitt innlegg for arbeids- og sosialkomitéen.

Se her programmet for dagen

Hensikten med innlegget fra SSP i den åpne høringen var å takke for bevilgningen vi får, og å gjøre oppmerksom på hvilken verdi det vil ha fremover om enda flere mennesker kan og vil forlenge sitt yrkesliv:

Innlegg for Arbeids- og sosialkomitéen

Takk for denne muligheten til å møte Arbeids- og sosialkomiteen!

Jeg vil snakke om to ting:

  1. Hvordan bevilgningene til Senter for seniorpolitikk (eller SSP) har bidratt til at vi har høy seniorsysselsetting i Norge.
  2. Hva som vil være utfordringene i årene fremover.

Bevilgingen til Senter for seniorpolitikk gir verdier tilbake til samfunnet. Yrkesaktive jobber i dag i gjennomsnitt 2,4 år lenger enn i 2001.

  • SSPs  arbeid er forankret i trepartssamarbeidet i arbeidslivet, og partene og myndighetene spiller en viktig rolle i SSPS daglige arbeid. Det betyr at det er en god forankring hos partene, og bred enighet om at sysselsettingen blant eldre arbeidstakere fortsatt må øke.
  • Det er bred faglig enighet om at økt seniorsysselsetting skyldes mange flere faktorer enn pensjon. Økningen i avgangsalderen startet lenge før pensjonsreformen,
  • SSP har fremskaffet OG formidlet viktig ny forskning og kunnskap,  og vi driver med etterspurt informasjonsarbeid og kompetanseutvikling. Det er grunn til å tro at SSP gjennom sitt arbeid har bidratt positivt til økt seniorsysselsetting

Ett års økning i gjennomsnittlig avgangsalder betyr en samfunnsøkonomisk gevinst på ca. 40 milliarder. Nå skal ikke vi ta æren for alt, men vi har gitt et viktig bidrag.

Det er også noen utfordringer når det gjelder yrkesdeltagelse blant eldre arbeidstagere – alle problemer er ikke løst!

  1. Utviklingen har gått den riktige veien, men det tegn til en viss utflating, og det fortsatt slik at sysselsettingen i aldersgruppen 65+ er svært lav.
  2. Vi ser noen helt spesifikke utfordringer knyttet til kjønn og bransjer: Kvinner pensjonerer seg fortsatt tidligere enn menn, og noen yrker og bransjer har spesielt lav avgangsalder.
  3. Det er også godt dokumentert at eldre arbeidssøkere møter ekstra utfordringer i jakten på en ny jobb, og hvis man først blir arbeidsledig tar det betydelig lenger tid å komme tilbake i arbeid enn for yngre arbeidsledige.

SSP vil og kan fortsette med sitt arbeid som i dag, og det vil fortsatt gi gode resultater. Men, det er også muligheter på sikt å trappe opp og utvide innsatsen. Vi ber ikke om mer penger i dag. Men, en forsterket og opptrappet innsats på lengre sikt er mulig, dersom man skulle ønske det.

Takk for oppmerksomheten!

Notat om SSP

SSP leverte et notat på 1-2 sider på forhånd. Her kan du lese notatet.

SSP hadde bolk i høringen sammen med Norsk Folkehjelp, Pensjonistforbundet og Sjømat Norge. De fire fikk sammen spørsmål fra komitéen. SSP fikk spørsmål om hva vi tenker om pensjonsalderen. Svaret på det er at SSP ikke mener noe om pensjonsalder fordi vi er eid av partene i arbeidslivet, som har ulike meninger om pensjonsalder. Vårt mandat er å frembringe og formidle kunnskap om hva som kan gjøres på arbeidsplassene for å forlenge den enkeltes arbeidsliv.

Fra venstre på enden av bordet sitter Norsk Folkehjelp og deretter to personer fra Pensjonistforbundet. I midten kommunikasjonsrådgiver Berit Solli og direktør Kari Østerud fra Senter for seniorpolitikk, og til høyre på bildet Norsk Sjømat.