BEDRIFTSEKSEMPEL

Bekkestua ungdomsskole satser på eldre lærere

Bidro lang erfaring og seniorkompetanse til gode resultater? Linda Marie Haven (66) og Christine Wyller (59) er lærere på Bekkestua Ungdomsskole i Bærum. De sørget forrige skoleår for at elevene i fem parallelle klasser i engelsk fikk de beste eksamensresultatene i Asker og Bærum.

Av admin_senior, 19. november 2017

Linda Marie Haven (66) og Christine Wyller (59) er lærere på Bekkestua Ungdomsskole i Bærum. (Foto Bekkestua Ungdomsskole)

Lang undervisningserfaring, livserfaring, trygghet og omsorgsevne er koblet sammen med bruken av moderne verktøy og undervisningsmetoder. Dette har gitt svært gode faglige resultater og høy trivsel både for elevene og lærerne selv. Undervisningen skjer i et utviklende arbeidsmiljø på Bekkestua Ungdomsskole, hvor både lederstøtten og kollegaenes faglige støtte bidrar til de gode resultatene.

Derfor er det viktig å holde på sine seniorer.

Lærerne har gjennom sin yrkeskarriere vist evne til egen fornyelse, blant annet ved at begge har utdannet seg til lærere i godt voksen alder. De har hatt en bevisst holdning til å holde seg oppdatert faglig, og til å søke tilbakemeldinger og støtte. Den store overgangen i Bærum kommune til å benytte dataverktøy (Ipad) i undervisningen i alle fag, er en utfordring begge har tatt tak i.

De to lærerne gir uttrykk for at det er en selvfølge å holde seg oppdatert og ta i bruk nye verktøy. I så måte er de rollemodeller, både for seniorer generelt og for og for kollegaer i alle aldre. Begge satser på flere år i yrket, og trives i miljøet på Bekkestua Ungdomsskole.

Kandidatenes syn på seg selv og jobben sin

Christine tok utdanning som lærer i en alder av 40 år, og har jobbet 10 år i Vestfold før de siste 10 årene på Bekkestua. Linda tok utdanning som lærer i en alder av 49 år, etter blant annet å ha jobbet som ufaglært assistent på en barneskole i en årrekke.
Lærerene beskriver seg selv som omsorgspersoner: Å se elevene, benytte humor og en god porsjon selvironi i undervisningen er virkemidler som bidrar til å nå læringsmålene. Å ha livserfaring, erfaring med egne tenåringer og lang undervisningserfaring bidrar til trygghet.

Utfordringen som senior med lang er faring er å holde vedlike det faglige nivået, skjerpe seg, og ikke «snu bunken,» dvs. gjenta seg selv. Å omgås unge personer gir energi. Læreryrket kan sammenlignes med å være skuespiller: Man går på «scenen» – klasserommet – og møter et krevende «publikum», hver dag.
Resultatene framkommer også fordi elevmassen har god faglig bakgrunn fra barneskolen, er relativt homogen, med sterk læringsvilje. Det er i tillegg gode relasjoner med foreldrene.

Kort om Bekkestua Ungdomsskole

Skolen har rundt 450 elever og 40 lærere. Alderssammensetningen i lærerkollegiet er spredt, det har likevel vært et visst generasjonsskifte de senere årene. Skolen har et antall seniorer ansatt, og har blant annet tilknyttet en 75 år gammel kollega som timelærer/spesiallærer.
Skolen har lagt opp rutiner som gjør det lettere å fortsette i full stilling. For eksempel å justere timeplanen slik at det kan bli en dag undervisningsfri. Lærerne har samtaler med rektor årlig. Kandidatene har fått positive tilbakemeldinger og blitt bedt om å fortsette også som kontaktlærer for trinnet.

Fagseksjonen (engelsk) møtes ukentlig for å fastsette læringsmål for undervisningen. I valg av undervisningsmetode står lærerne ganske fritt, noe som er en styrke.  Med jevne mellomrom gjennomføres en kollegaobservasjon, det vil si at en kollega overværer undervisningen med sikte på forbedringer. Da dette ble startet opp opplevdes det som kontrollerende, men er nå et akseptert kvalitetsverktøy som alle regner som positivt.

Å kunne jobbe i team, gjerne eldre og yngre lærere sammen, er et ønske. Dette gir læring begge veier, og er en god arena for erfaringsoverføring.

Fakta

Arbeidsbetingelsene i Bærum kommune.

Bærum kommune har et antall seniordager som erstatning for tidligere ordning med 80 prosent jobb og 100 prosent lønn for seniorer.
Dette fungerer nå godt, ifølge kandidatene. For øvrig følges ulike bestemmelser fastsatt i lover og tariffavtaler.

Bærum kommune har nylig innført bruk av Ipad på alle klassetrinn, med tilhørende krav om at lærerne kan benytte dette verktøyet og ulike programmer.