Seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter

Hva er holdningene til seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter, og hvordan jobber statlige virksomheter med seniorpolitikk / livsfasepolitikk? Hvordan vurderer seniorene sin arbeidsplass, arbeidsmiljø, ledelse, muligheter for kompetanse og karriereutvikling?

Av seniorpolitikk, 10. mai 2017

Rapport av Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen og Åsmund Hermansen.

Les rapporten her

De fleste statlige virksomheter er i dag tilsluttet avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Arbeidsgivere i staten må derfor legge til rette for at arbeidstakere kan stå lenger i arbeid. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har en pådriverrolle i dette arbeidet. KMD ønsket derfor å finne ut mer om seniorene og seniorpolitikken i statlige virksomheter. På oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vi derfor sett nærmere på følgende problemstillinger:


• Hva er holdningene til seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter?


• Hvordan jobber statlige virksomheter med seniorpolitikk/livsfasepolitikk; hvilke tiltak tilbyr de, og har disse tiltakene effekt på tidligpensjonering og sykefravær?


• Hvordan vurderer seniorene sin arbeidsplass, arbeidsmiljø, ledelse, muligheter for kompetanse og karriereutvikling etc.?


• I hvor stor grad rekrutteres det ansatte over 55 år til statlige virksomheter?


• I hvor stor grad ønsker eldre statsansatte å skifte arbeid, og hvilke faktorer påvirker ønsket?

Les mer her!