Seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter

Hva er holdningene til seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter, og hvordan jobber statlige virksomheter med seniorpolitikk / livsfasepolitikk? Hvordan vurderer seniorene sin arbeidsplass, arbeidsmiljø, ledelse, muligheter for kompetanse og karriereutvikling?

Av admin_senior, 10. mai 2017

Rapport av Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen og Åsmund Hermansen.

Les rapporten her

De fleste statlige virksomheter er i dag tilsluttet avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Arbeidsgivere i staten må derfor legge til rette for at arbeidstakere kan stå lenger i arbeid. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har en pådriverrolle i dette arbeidet. KMD ønsket derfor å finne ut mer om seniorene og seniorpolitikken i statlige virksomheter. På oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vi derfor sett nærmere på følgende problemstillinger:


• Hva er holdningene til seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter?


• Hvordan jobber statlige virksomheter med seniorpolitikk/livsfasepolitikk; hvilke tiltak tilbyr de, og har disse tiltakene effekt på tidligpensjonering og sykefravær?


• Hvordan vurderer seniorene sin arbeidsplass, arbeidsmiljø, ledelse, muligheter for kompetanse og karriereutvikling etc.?


• I hvor stor grad rekrutteres det ansatte over 55 år til statlige virksomheter?


• I hvor stor grad ønsker eldre statsansatte å skifte arbeid, og hvilke faktorer påvirker ønsket?

Les mer her!