Ny rapport fra Fafo

65 er den nye pensjoneringsalderen

2500 personer mellom 63 og 74 år har svart forskerne på hvordan tilværelsen har vært siden de var yrkesaktive i privat sektor som 60-åringer.

Av Berit Solli, 15. august 2022

håndverker

Foto: iStock

Forsker Tove Midtsundstad i Fafo har utarbeidet spørreundersøkelsen, analysen og rapporten på oppdrag fra Pensjonslab og Norges forskningsråd. Spørreundersøkelsen er en viktig del av evalueringen av pensjonsreformen i privat sektor fra 2011 (se Pensjonsutvalgets rapport fra juni her).

«Det som har overrasket meg mest, er at det ser ut til at 65 år har vokst frem som en ny foretrukken pensjoneringsalder for mange. Tidligere har flest gått av ved 62 eller 67. Nå ser det ut til at flere jobber noen år til etter 62, og først går av ved 65 år,» sier Midtsundstad til seniorpolitikk.no.

Tove Midtsundstad Foto: Fafo

Hovedoverskrifter i rapporten er Tilpasninger i seinkarrieren, Hvordan har seniorene det på jobb?, Hvorfor går noen av tidlig?, Hvorfor fortsetter noen i arbeid? og Endringer i helse og økonomi etter pensjonering.

Kommer delanalyser

Forskningsrapporten gir en bred og deskriptiv oversikt over pensjoneringsadferd og arbeidstilpasning etter fylte 60 år i privat sektor. Forskerne sammenligner adferd før og etter pensjonsreformen i privat sektor fra 2011. Rapporten favner veldig bredt i både tema og bransjer.  Midtsundstad vil derfor bruke dataene til videre dypdykk og flere forskningsartikler fremover.

Midtsundstad vil blant annet se nærmere på i hvilken grad folk slutter å jobbe av helsemessige årsaker i ulike yrker, hvordan fortsatt arbeid påvirker helsa, og hvilken betydning opptjeningsrettigheter til AFP har. Hun er også interessert i hvilke grupper av seniorer som går over i mindre stillinger eller ulike småjobber. Svarene tyder på at de fleste som har skiftet jobb etter 62 år har gjort det fordi de mistet jobben de hadde. Og de seniorene som jobber lengst, er også de som trives best – hvilket er naturlig, da de som ikke trives, slutter. Denne seleksjonen kan også bli et forskningsobjekt videre.

«Vi har fått et svært materiale med mange intervjuede. Så det er mange deltema vi skal se nærmere på i artikler utover,» sier Midtsundstad.

Finn rapporten hos Fafo her.

Dagens perspektiv har omtalt rapporten her. De har vinklet sin sak til å handle om det å ta ut pensjon samtidig som man jobber.

Frokostradioen – NRK intervjuer Østerud

Du blir tidligere “eldre” i privat sektor

Fakta

Datagrunnlaget er en surveyundersøkelse blant fem kohorter arbeidstakere og pensjonister i privat sektor født i 1947, 1950, 1952, 1954 og 1957.

Undersøkelsen ble gjennomført vinteren 2021 og omfatter 2500 personer, 500 i hver kohort.

Alle som deltok i undersøkelsen, var yrkesaktive som 60-åringer og ble intervjuet da de var mellom 63 og 74 år og enten fortsatt yrkesaktive eller pensjonert.