Kvinnedagen 8. mars

Ønsket avgangsalder i et kjønnsdelt arbeidsmarked

Dypdykk i Norsk seniorpolitisk barometer viser at det er bransjeforskjeller heller enn kjønnsforskjeller som avgjør ønsket avgangsalder.

Av Linda Hauge, 5. mars 2021

Linda Hauge, seniorrådgiver SSP (foto: MB Pedersen)

Arbeidsmarkedet i Norge er kjønnsdelt. Det er store forskjeller i hvilke bransjer som har høy andel kvinner ansatt og høy andel menn. Aller størst er kjønnsforskjellen innen helsevesen/sosialomsorg. Også i næringsgruppen undervisning/forskning jobber det en betydelig høyere andel kvinner enn menn. Større andeler kvinner jobber i offentlig sektor. Næringer som har de høyeste andelene menn er bygg/anlegg og industri/håndverk.

Ønsket avgangsalder er imidlertid nokså lik når vi sammenligner kvinner og menn på tvers av aldersgrupper, bransjer og sektorer. For kvinner er den i gjennomsnitt 65,3 år og for menn i gjennomsnitt 65,2 år i 2020. Kjønnsforskjellen er også nokså stabil over tid.

Hvordan ser dette ut dersom vi dykker litt dypere i tallene og sammenligner ulike aldergrupper, bransjer og sektorer?

I forbindelse med utarbeidelsen av Norsk seniorpolitisk barometer 2020 blant yrkesaktive, gjorde Ipsos på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk et dypdykk i barometeret. Dypdykket var å se på kjønnsperspektivet på ønsket avgangsalder.

Se yrkesaktiverapporten i pdf her.

Variasjoner mellom aldergrupper og bransjer

Kvinner i aldersgruppen 40-49 år ønsker i gjennomsnitt å tre ut av arbeidslivet ved en noe høyere alder enn menn i samme aldersgruppe. Til sammenligning ønsker menn over 60 å tre ut ved høyere alder enn kvinner i samme aldersgruppe.

Kvinner innen «Forretningsmessig tjenesteyting» og «Offentlig administrasjon/forsvar/politi/rettsvesen» ønsker å tre ut ved en høyere gjennomsnittsalder enn menn. På den andre siden ønsker menn innen «Jordbruk/skogbruk», «Hotell/restaurant/servering» og «bygg/anlegg» å jobbe lenger enn kvinner i samme bransje.

På spørsmål om hvor sannsynlig det er at man vil fortsette i arbeid fram til fylte 72 år, er det en lavere andel kvinner enn menn som svarer at det ikke er sannsynlig i det hele tatt (43 % kvinner mot 34 % menn). Dette spørsmålet stilles kun til yrkesaktive over 50 år.

Godt arbeidsmiljø viktig for å bli

Hvilke grunner er de viktigste for å fortsette i arbeid etter at man får rett til pensjon og hvilke kjønnsforskjeller er det å spore her?

For både menn og kvinner er de viktigste grunnene til å fortsette å arbeide at arbeidsmiljøet er godt og at man har gode kolleger. Deretter følger at arbeidet gir økt livskvalitet og at arbeidet er interessant. Gjennomgående oppgir kvinner de ulike grunnene som mer viktige enn menn (større andel svarer «meget viktig» og «ganske viktig» oftest). Det er også viktigere for kvinner enn menn å ha tilrettelagte oppgaver og redusert arbeidstid.

Se her vårt kunnskapsnotat “Hva skal til for at flere skal jobbe lenger?”.

Les også: Ny rapport fra MIT, Menn og kvinner tenker ulikt om livet etter jobb

Fakta

Kilde: Norsk seniorpolitisk barometer – yrkesaktive 2020
Ønsket avgangsalder: målt ved spørsmålet “Ved hvilken alder kunne du tenkte deg å tre ut av arbeidslivet dersom du kunne velge helt fritt?”