LO-lederen (62) om seniorpolitikk

Peggy Hessen Følsvik viser vei

Folk flest skal stå lengre i arbeid når helsa tillater det, inkludert framtidige LO-ledere. Det sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik i intervju med seniorpolitikk.no.

Av Berit Solli, 14. november 2022

Peggy

Peggy Hessen Følsvik er leder i LO og selv senior. Her svarer hun på spørsmål fra seniorpolitikk.no. (Foto: LO)

Landsorganisasjonen er en av de 30 tilknyttede organisasjonene til Senter for seniorpolitikk. Seniorpolitikk.no har fått utdypende svar på våre fire spørsmål til LO-leder Peggy Hessen Følsvik:

Vi blir stadig flere eldre arbeidstakere, og det vil framover være behov for at flere kan, og vil, fortsette lenger enn før. Hva tenker du er det viktigste arbeidsplassene kan gjøre for å få dette til?

Det er mange ting som kan og bør gjøres. Som å tilrettelegge for en lettere arbeidssituasjon, om det eksempelvis er mulig å skifte fra et fysisk krevende arbeid til et arbeid som er mindre belastende. Det beste er vel å ha en individuelt tilpasset seniorpolitikk i bedriften, gå inn for såkalt «skreddersøm» av tiltak som passer for den enkelte senior i hans og hennes konkrete situasjon.

Så er det avgjørende med anerkjennelse og verdsetting av den enkelte senior for den man er og for kompetansen man besitter fra ledere og mellomledere.

Ikke minst er også muligheten for kompetanseheving og etter- og videreutdanning viktig.

Betydningen av et godt arbeidsmiljø for seniorene, at en trives på jobben, må ikke undervurderes. Dette vil jeg gjerne understreke og det har stor betydning for å valget om å stå lenger i arbeid, det viser også forskningen.

Aldersdiskriminering

Vi ser en tendens til at flere eldre arbeidstakere opplever aldersdiskriminering og at flere føler seg presset til å gå av med pensjon før de selv hadde tenkt. Hva skal til for å snu denne trenden?

Her mener jeg det generelt trengs til holdningsendringer blant arbeidsgivere og at man kvitter seg med negative stereotypier om seniorene. Ikke minst gjennom økt kunnskap om hva en senior egentlig er i stand til å utføre, om arbeidsprestasjoner og erfaringskompetanse, og at de kan vise seg å bli en stor ressurs for bedriften i framtida.

Ellers kan det jo være flere mekanismer som trekker i retning utstøting av seniorer. Arbeidsgivere kan ønske å kvitte seg med ansatte i forbindelse med omstillinger, outsourcinger, nedbemanninger og flyttinger av virksomhet, og dessverre kan dette også ramme mange seniorer. Et aktivt LO, forbund og fagforeninger kan være buffere i bestrebelser på å hindre slike prosesser.

Arbeidlivspolitikken

Hvilke områder i arbeidslivspolitikken vil LO prioritere som kan gi flere motiverte og kompetente seniorer i ulike bransjer og yrker?

LO er garantist for frontfagsmodellen i vår koordinerte lønnsdannelse og det er det viktigste redskapet i arbeidet for full sysselsetting.

Det er også viktig at arbeidsmarkeds- og kompetansepolitikken er velfungerende og ambisiøs. Likeledes at det eksisterer gode betingelser for læring i arbeidslivet (her stiller forøvrig Norge godt i utgangspunktet internasjonalt betraktet) og hva gjelder kompetanseheving gjennom etter- og videreutdanning.

Alt dette har også betydning for seniorene. I seniorpolitikken støtter LO opp om den bransjeorienteringen som nå begynner å bli rådende, altså at vi må ta høyde for at betingelsene for å stå lenger i arbeidslivet er ulike i ulike bransjer. Seniorpolitiske virkemidler bør slik sett også variere mellom bransjene.

Aldersgrenser

LO har nettopp endret sine aldersgrenser for valg, blant annet for at du kunne bli gjenvalgt som leder. Hva tenker du om å ha bidratt til en heving av aldersgrensene for valg til verv og posisjoner i LO?

Uavhengig av at jeg ble valgt mener jeg at det var riktig å heve aldersgrensen. Gjennomsnittlig levealder øker. Folk flest skal stå lengre i arbeid når helsa tillater det, inkludert framtidige LO-ledere. Da er det unaturlig å ha en aldergrense på 60 år. 

Les forøvrig også intervju med LOs Kristin Sæther, som er nestleder i styret i Senter for seniorpolitikk

Se tysk TV-dokumentar med Peggy Hessen Følsvik og Kari Østerud

Fakta

Peggy Hessen Følsvik er LOs leder, valgt av LO-kongressen til 2025.

Hun har vært en del av LOs ledelse siden 2013.

Peggy har tidligere vært nestleder i Handel og Kontor, og har sin yrkesbakgrunn fra luftfarten. Hun er født i 1960.