SSPs forskningskonferanse 2023

Utviklingstrender – har de effekt for morgendagens senkarrierer?

Senter for seniorpolitikk vil vise fram forskningsresultater som har betydning for hvordan ledere og seniorer sammen kan planlegge og utvikle gode senkarrierer på den enkelte arbeidsplass. Årets forskningskonferanse er relevant og praksisnær!

Av Roger Moen, 18. september 2023

Kari-Østerud

Direktør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk gratulerer de ni med ny jobb. (Foto: Sverre Chr Jarild)

“Vi synes vi har et spennende program å tilby på årets forskningskonferanse, og vi kan avsløre allerede nå at publikum også vil være de første som får vite hvilke nyheter Senter for seniorpolitikk kommer med på nyåret,” sier direktør Kari Østerud.

Forskningskonferansen i fjor fikk 200 til stede i salen og nærmere 800 digitale sendinger over hele landet. Vi er allerede fullbooket fysisk, så meld deg på for venteliste eller digital deltakelse her.

Kunnskap fra ulike prosjekter

Fredag 3. november vil du få mer kjennskap til forskningsprosjektet «Shades of Grey», et fireårig forskningsprosjekt finansiert av Forskningsrådet. Senter for seniorpolitikk er samarbeidspartner i prosjektet som ledes av Anne Skevik Grødem ved Institutt for samfunnsforskning (ISF). Prosjektet avsluttes i 2024, men vi er heldige som kan vise fram noen av resultatene under årets konferanse. Grødem vil presentere sine funn om hva ledere snakker om, når de ikke vil snakke om alder, mens Hege Sofie Hesselberg vil formidle resultater om hvordan eldre arbeidstakere opplever den psykologiske kontrakten i senkarrieren. Er det som en byrde eller som en bidragsyter?

Regjeringen satte i januar i år ned en ekstern arbeidsgruppe som skulle vurdere ordningen med særaldersgrenser. Rett før sommerferien kom de med sin rapport. Rapporten inneholder et faktagrunnlag om både opprettelsen av særaldersgrenser og hvordan utviklingen har vært i yrker med særaldersgrenser. Den oppsummerer også hva som har skjedd med tilsvarende ordninger i våre naboland, og endelig vurderer arbeidsgruppa framtidige behov. Katharina Herlofson er forsker ved NOVA, OsloMet, og har vært medlem i arbeidsgruppa. Hun vil presentere hovedinnholdet i rapporten.

Vi vil også gi en orientering om nye prosjekter som er i oppstartsfasen, blant annet vil Linda Hauge orientere om sitt PhD-prosjekt. Prosjektene vil gi en indikator på hva publikum kan vente seg på våre konferanser i årene som kommer.

21 år med Norsk seniorpolitisk barometer

Til slutt legger vi fram årets resultater fra Norsk seniorpolitisk barometer. I år er det lederundersøkelsen som gjennomføres, og vi vil få en oppdatering om hva ledere svarer på ulike spørsmål, noen er stilt helt siden den første undersøkelsen i 2003. Vi har også med noen nye spørsmål i år, og det vil gi oss innsikt i hva ledere mener om dagsaktuelle tema. Undersøkelsen legges fram av Lars Erik Lie fra Ipsos, og kommenteres av Per Erik Solem fra NOVA, OsloMet.

Konferansen avsluttes med kommentarer fra ny styreleder ved Senter for seniorpolitikk, Kristin Sæther fra LO.

Årets konferanse vil gi publikum ny kunnskap og flere mulige svar på hvordan vi på en bedre måte kan legge planer for gode senkarrierer – det gjelder både arbeidsgivere og arbeidstakere.

Les mer om programmet og meld deg på her!